« Zpět na Pojmy výkladového...

Závěrečná zpráva RIA

Rejstřík: Z

Výstupem z procesu RIA (hodnocení dopadů regulace) je závěrečná zpráva RIA. Jejím cílem je stručným a srozumitelným způsobem shrnout výsledky provedené RIA.

Délka závěrečné zprávy RIA a její podrobnost závisí na rozsahu a povaze řešeného problému, hloubce provedených analýz a rozsahu dopadů. Předkladatel je povinen zajistit soulad návrhu právního předpisu se závěrečnou zprávou RIA. RIA musí být z tohoto důvodu průběžně aktualizována a doplňována, zejména s ohledem na výsledky připomínkového řízení, pokud došlo ke změnám v návrhu právního předpisu, které mají vliv na provedenou RIA. Tyto změny poté zohlední v závěrečné zprávě RIA. V případě, že dojde ke změnám návrhu právního předpisu po projednání vládou, uvede toto předkladatel v důvodové zprávě k návrhu právního předpisu. RIA ani závěrečná zpráva RIA se již nepřepracovává.

Závěrečná zpráva RIA je povinnou součástí návrhu právního předpisu. Je součástí návrhu věcného záměru zákona nebo je začleněna do obecné části důvodové zprávy, popřípadě odůvodnění návrhu právního předpisu. U méně obsáhlých analýz může být závěrečná zpráva totožná s RIA. V případě, kdy se v rámci provádění RIA zpracovávají rozsáhlejší analýzy, lze je uvést v příloze věcného záměru zákona nebo důvodové zprávy, popřípadě odůvodnění návrhu právního předpisu.

Podrobnosti jsou upraveny v Obecných zásadách pro hodnocení dopadů regulace (RIA), zejm. v části B.9. a Příloze 2.

0 Přílohy
4641 Zobrazení