« Zpět na Pojmy výkladového...

Záznam z jednání vlády

Rejstřík: Z

Z jednání schůze vlády je pořizován písemný záznam. V tomto záznamu se uvede zejména název projednaného bodu programu schůze vlády, stručný průběh rozpravy, závěry jednání, včetně výsledku hlasování, a pokud vláda dospěje k závěru, že k předloženému materiálu nepřijme usnesení, uvede se tato skutečnost spolu se závěry do písemného záznamu. Součástí výsledku hlasování o návrhu usnesení k materiálu uvedenému v čl. V odst. 5 písm. c) větě poslední Jednacího řádu vlády (návrh na rozhodnutí o věci týkající se nakládání s konkrétním majetkem státu, veřejné zakázky, koncesní smlouvy, dotace nebo výdaje organizační složky státu apod.) je i údaj o tom, kteří členové vlády hlasovali pro návrh, kteří proti návrhu a kteří se zdrželi hlasování, a to uvedením jejich funkcí. Při ověřování správnosti formulace jednotlivých bodů záznamu z jednání schůze vlády se postupuje stejným způsobem jako v případě ověřování správnosti formulace usnesení vlády.

Záznam z jednání schůze vlády a usnesení vlády, opatřené podpisem zapisovatele vlády, podepisuje předsedající (předseda vlády nebo jím pověřený místopředseda vlády nebo jiný člen vlády) nebo jím pověřený místopředseda vlády a obdrží je členové vlády nejpozději před následující schůzí vlády s výjimkou těch, u kterých se nepodařilo odstranit rozpor (nesouhlas s formulací usnesení). Záznam z jednání schůze vlády a usnesení vlády se vloží do elektronické knihovny; v týž den se v listinné podobě rozešlou podle rozdělovníku stanoveného vedoucím Úřadu vlády.

Pro členy vlády, vedoucí ostatních ústředních orgánů státní správy a jiné orgány (například soudy) jsou v odůvodněných případech vyhotovovány úředně ověřené kopie usnesení vlády, případně záznamů z jednání schůze vlády. Úřední ověření provádí zapisovatel vlády otiskem ověřovací doložky s uvedením data ověření a s jeho podpisem.

O jednání schůze vlády je zpravidla vydáváno mluvčím vlády komuniké.

Z jednání schůze vlády se pořizuje zvukový záznam. Pravidla jeho pořizování, manipulace s ním, jeho archivace a pořizování písemných opisů z něj jsou stanoveny v Zásadách pro pořizování zvukového záznamu z jednání schůze vlády a jeho využívání, které jsou uvedeny v příloze Jednacího řádu vlády.

Podrobnosti upravuje Jednací řád vlády v čl. X.

0 Přílohy
3981 Zobrazení