Rejstřík: Z

Vláda se zpravidla schází jedenkrát týdně na svém pravidelném zasedání. Vláda přijímá rozhodnutí na základě materiálu předloženého jí členem vlády, výjimečně na základě ústní informace člena vlády. Předkládání materiálů na program schůze vlády a mechanismus projednávání materiálů je stanoven Jednacím řádem vlády. Jednání schůze vlády řídí předseda vlády a v době jeho nepřítomnosti 1. místopředseda vlády nebo předsedou vlády pověřený jiný člen vlády.

Program schůze vlády

Podobu programu schůze vlády stanovuje předseda vlády. Program schůze vlády může být doplněn o projednání neodkladných záležitostí a ústních informací. Program schůze vlády je rozdělen na část A – Evropská agenda, B – K projednání s rozpravou, C – K projednání bez rozpravy, D – Různé a Pro informaci. V části A se členové vlády pouze ústně informují o záležitostech týkajících se EU. Projednávání konkrétních materiálů, stanovisek, pozic apod. se odehrává na tzv. Výboru pro EU. K materiálu zařazenému do části B programu schůze vlády předsedající uděluje úvodní slovo předkladateli materiálu. Předkladatel v úvodním slově stručně charakterizuje obsah materiálu a odůvodní závěry, které jsou v materiálu navrhovány. Po odpovědích na dotazy se koná k projednávanému bodu programu schůze vlády rozprava, odtud název této části programu. Po skončení rozpravy předsedající navrhne závěry jednání, včetně případných změn předloženého návrhu usnesení vlády. V této části programu schůze vlády se projednávají mimo jiné materiály s rozporem. K materiálům zařazeným do části C programu schůze vlády, předkladatel zpravidla nepřednese úvodní slovo a nekoná se k nim rozprava. Vláda k nim přijímá usnesení vlády v podobě, v jaké bylo navrženo. Pokud chce předkladatel zařadit materiál na program nejbližší schůze vlády, musí jej předložit nejpozději do 14.00 hodin sedmého dne předcházejícího jednání schůze vlády. Na program jednání schůze vlády může být zařazen jen materiál vložený do elektronické knihovny Úřadu vlády ČR eKLEP a zároveň zaslaný ve třech signovaných výtiscích předsedovi vlády s tím, že předkladatel musí uvést, do jaké části programu schůze vlády (A, B nebo C) má být zařazen. O výjimkách rozhoduje předseda vlády.

Účast na jednání vlády

Jednání schůze vlády se účastní členové vlády, osoby, u kterých to stanoví Ústava České republiky, ústavní zákon nebo zákon, předseda Českého statistického úřadu, vedoucí Úřadu vlády, zástupce Kanceláře prezidenta republiky, zapisovatel vlády a další osoby určené předsedou vlády. Jednání schůze vlády se může účastnit též spolupředkladatel materiálu, který není členem vlády; účastní se však pouze toho bodu, ve kterém je projednáván jeho materiál. K účasti dalších osob na jednání schůze vlády je třeba souhlasu vlády. Tyto osoby se účastní jednání pouze toho bodu programu, k němuž byly přizvány.

Způsob rozhodování

Vláda je schopna se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Není-li vláda usnášeníschopná, předsedající určí den, hodinu a místo příštího jednání schůze vlády a jednání schůze vlády ukončí. Rozhodnutí vlády mají formu usnesení vlády. Usnesení vlády zavazují všechny členy vlády, ministerstva, jiné ústřední orgány státní správy, ostatní správní úřady a další subjekty, pokud tak stanoví zvláštní zákon. Usnesením vláda něco doporučuje, schvaluje, bere na vědomí, nebo ukládá. Usnesení k materiálům jsou zveřejněna na www.vlada.cz.

0 Přílohy
3266 Zobrazení