Rejstřík: Z

Zpětný odkaz na z cizího právního řádu na český právní řád. V zákonech upravujících v rámci právního řádu jednoho státu mezinárodní právo soukromé a procesní nacházíme někdy v tzv. kolizních normách zpětný odkaz  na právní řád České republiky. Ustanovení § 35 zákona č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, připouští přijetí zpětného odkazu na právní řád České republiky za předpokladu, že to odpovídá rozumnému a spravedlivému uspořádání vztahu, o který jde (přijetí zpětného nebo i dalšího odkazu by nemělo např. vést k odlišnému, k horšímu postavení účastníka smlouvy, ale s jeho pomocí by se mělo dosáhnout jednoduššího řešení věci). Zpětný odkaz se může vztahovat i na kolizní normy.

Ustanovení § 21 zákona č. 91/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém stanoví: Jestliže ustanovení tohoto zákona přikazují použití zahraničního práva, jehož ustanovení odkazují zpět na české právo, použije se hmotněprávních ustanoveníčeského práva. K zpětnému se nepřihlíží v poměrech závazkového a pracovního práva. Jestliže bylo rozhodné právo stranami zvoleno, lze k jeho kolizním ustanovením přihlédnout jen, jestliže to vyplývá z ujednání stran.

Kromě zpětného odkazu existuje v mezinárodním právu soukromém i tzv. další odkaz, jež je zakotven v § 21 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, následovně: Odkazují-li ustanovení zahraničního práva k právu dalšího cizího státu, použije se hmotněprávních ustanovení tohoto práva, jestliže se ho má použít podle jeho kolizních ustanovení; jinak se použijí hmotněprávní ustanovení českého práva. K dalšímu odkazu se nepřihlíží v poměrech závazkového a pracovního práva. Jestliže bylo rozhodné právo stranami zvoleno, lze k jeho kolizním ustanovením přihlédnout jen, jestliže to vyplývá z ujednání stran.

0 Přílohy
3970 Zobrazení