« Zpět na Pojmy výkladového...

Zrušení celého ustanovení

Rejstřík: Z

Jedná se o jeden z legislativně technických postupů při novelizaci právního předpisu. Řádná formulace navrhovaných změn právního předpisu zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti obsahu novely i novelizovaného právního předpisu a právní jistotě vůbec.

Zrušuje-li se stávající ustanovení právního předpisu, část tohoto ustanovení, nebo jen některá slova či některé slovo anebo číslovka bez náhrady, vyjádří se to v textu bodu novely slovy "se zrušuje".

Text bodů novely zákona, nařízení vlády nebo vyhlášky v případech, kdy se bez náhrady zrušuje ucelený úsek právního předpisu, zní zpravidla: "§ ... se včetně nadpisu (a poznámky /poznámek/ pod čarou č. … ) zrušuje.", a to v řadě variant podle povahy novelizace (zrušení více paragrafů, odstavce, písmena apod.).

Zrušuje-li se pouze označení částí, hlav, dílů, oddílů nebo pododdílů, aniž jde o skupinu paragrafů, která představuje ucelenou část, text bodů novely zní zpravidla: "Označení části (částí) .... se včetně nadpisu (nadpisů) zrušuje a dosavadní část (části) .... se označuje (označují) jako část (části) ....", a to v řadě variant dle povahy novelizace.

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
1850 Zobrazení