« Zpět na Pojmy výkladového...

Zrušení textu v ustanovení

Rejstřík: Z

Jedná se o jeden z legislativně technických postupů při novelizaci právního předpisu. Řádná formulace navrhovaných změn právního předpisu zásadním legislativně technickým požadavkem a přispívá ke srozumitelnosti obsahu novely i novelizovaného právního předpisu a právní jistotě vůbec.

Text bodů novely v případech, kdy se bez náhrady zrušují jednotlivé věty, jejich části nebo jednotlivá slova, zní zpravidla: "V § ... odst. ... se věta (věty) … (např. první, druhá, třetí, … poslední) (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušuje (zrušují).", a to v řadě variant dle povahy novelizace (zrušení části věty, slova apod.).

Zrušuje-li se část textu úvodní části ustanovení paragrafu, odstavce nebo pododstavce, uvede se "V § … (odst. … písm. …) úvodní části ustanovení se slovo (slova) „…“ (včetně poznámky /poznámek/ pod čarou č. …) zrušuje (zrušují).

Podrobnosti upravují Legislativní pravidla vlády v čl. 54 a násl.

0 Přílohy
1820 Zobrazení